Knihovnická slavnost 2021

Jako každý rok i letos Krajská knihovna Vysočiny hodnotila knihovníky neprofesionálních knihoven Kraje Vysočina. Knihovnická slavnost byla naplánovaná na 30. 11. 2021.

Stejně jako loni však protiepidemická opatření nedovolila v plánovaném termínu slavnost uskutečnit. Abychom tuto událost oceněným alespoň částečně vynahradili, všechny knihovníky jsme navštívili a diplom spolu s dárky a květinou jim předali osobně. Zároveň jsme je i vyfotili a sestavili z jejich fotografií tablo jako připomínku jejich úspěchu.

img-20211207-wa0000Čestné uznání za dlouholetou knihovnickou činnost (horní řada zleva) je vyjádření poděkování za práci knihovníkům, kteří se této profesi obětavě věnují i několik desítek let.

Mezi tyto knihovníky patří paní Marie Grodlová (Veřejná knihovna Hřiště), která se věnuje knihovnické práci od roku 1985. Vzorně se stará o malou knihovnu umístěnou v budově místní hasičské zbrojnice. S láskou pečuje nejen o svěřené knihy, ale především o svoje dlouholeté čtenáře a čtenářky a v případě potřeby jim donese knížky až domů. V obci žije necelých 90 obyvatel, přesto má paní Grodlová nadstandardně dobré výsledky. Prostory knihovny v roce 2019 prošly díky dotaci z Fondu Vysočiny velkou obnovou, byla vyměněna podlahová krytina, vstupní dveře a pořízen nový nábytek.

hriste-250x333hriste3-250x333

Jako další byla oceněna paní Marie Bartošková z Rohozné. Tamní knihovnu vede od září 1978, tedy 43 let. Od tohoto roku je knihovna nepřetržitě v provozu. Postupně byla modernizována a vybavena novým nábytkem. Návštěvníkům umožňuje nejen výpůjčky knih, ale nabízí příjemné posezení a čtení přímo ve svých prostorách. Především starší čtenáři oceňují, že díky knihám, které do knihovny přiváží pracovnice z Útvaru regionálních služeb Městské knihovny Jihlava, mají stále co číst. Spolupráci s tímto oddělením kladně hodnotí i knihovnice paní Bartošková, která tak může pravidelně každé úterý rohozenským čtenářům nabízet kvalitní knihy.

rohozna2-250x333rohozna-250x333

Čestné uznání obdržela také paní Jaromíra Příhodová z Místní knihovny Světlice. V roce 2005 dostala tato knihovna nejen nové prostory, ale také novou knihovnici. V té době byla Jaromíra Příhodová na mateřské dovolené a práci pro obec a místní čtenáře brala jako milé zpestření. Coby učitelka českého jazyka měla ke knihám vždy blízko. Za 15 let, kdy je knihovna v provozu, přibylo knih i čtenářů. Paní Příhodová jejich okruh rozšířila o klienty Domova pro seniory v Humpolci, kam jezdila donedávna každých 14 dní, a pokud situace dovolí, bude jezdit i dále.

Paní Příhodová říká: „Pokud bych si mohla do budoucna něco přát, bylo by to více čtenářů v mládežnickém věku, přála bych si stále spokojené čtenáře, kteří si vyberou z nabídky knih, ať z místního fondu knihovny ve Světlici, nebo z knih, které máme k dispozici ze střediskové knihovny v Pelhřimově. A samozřejmě bych si přála, aby paní knihovnice v Pelhřimově, které mají naši knihovnu ve své péči, zůstaly tak přátelské a milé jako doposud.“

svetlice-250x333svetlice1-250x333

Opravdové knihovnické jubileum slaví paní Hana Šotolová, která je knihovnicí v Místní knihovně v Lučici od roku 1971. Za dobu jejího působení se knihovna sedmkrát stěhovala – z dvou zelených prosklených skříní v ředitelně ZŠ až do současných prostor v budově obecního úřadu. Konečná fáze stěhování však nastala až letos, knihovna se dočkala důstojného umístění a krásného nového vybavení.
Přestože už je paní Šotolová v důchodu, nepřestává sledovat nové trendy v knihovnictví. Svých pedagogických zkušeností využívá zejména při práci s dětmi a mládeží. Z celkového počtu 596 obyvatel obce je evidováno téměř 100 čtenářů.

lucice1-250x333lucice-250x333

Dalšími držitelkami čestného uznání jsou Marie a Alena Valchářovy – tchyně a snacha (Místní knihovna v Radoticích). Radotice se nacházejí na jihozápadním konci okresu Třebíč i Kraje Vysočina. Řeklo by se, že tam lišky dávají dobrou noc. Ale to je velký omyl. V radotické  knihovně se stále něco děje. O knihovnu se desítky let obětavě stará paní Marie Valchářová, nyní pomyslné žezlo přebírá její snacha Alena. Knihovně se věnují vzorně, navíc velice úspěšně spolupracují s místními zastupiteli. Ti se zasloužili o nedávnou celkovou rekonstrukci knihovny, byl pořízen i nový nábytek, díky kterému se prostory prosvětlily a zútulnily. Knihovna je zcela bezbariérová, což oceňují hlavně starší spoluobčané.

valch2-250x304valch3-250x439

Půlstoletí v knihovně slaví i paní Marie Ambrožová (Místní lidová knihovna Heřmanov). Knihovnu převzala v roce 1971, když nastoupila do zdejší školy jako učitelka. Vzhledem ke svému povolání měla možnost pracovat s knihami a dětmi nejen ve vyučování, ale i mimo školu. Za dobu jejího působení se knihovna pětkrát stěhovala, což i pro paní Ambrožovou znamenalo netradiční pracovní nasazení, např. zajištění zhotovení podlah, opravy omítek a interiéru a také nezbytného vybavení, které se neshánělo zrovna jednoduše. Knihovna v Heřmanově fungovala bez přerušení po celou dobu a za svoji činnost byla několikrát oceněna.

hermanov-250x333hermanov-1-250x470

Na Knihovnické slavnosti tradičně udělujeme nejlepším knihovníkům neprofesionálních knihoven titul Knihovník Vysočiny (foto – spodní řada zleva). Toto ocenění udělujeme těm, kteří kromě půjčování knih pořádají pro své čtenáře nejrůznější akce, aktivně se zúčastňují komunitního života v obci, pomáhají vytvářet v knihovně příjemné prostředí na setkávání. Je dobře, že takových knihovníků stále přibývá…

V jihlavském okrese byla titulem Knihovník Vysočiny 2021 oceněna paní Marie Pauzarová (Místní knihovna Přímělkov). Přímělkov je malá vesnice se 115 obyvateli a hodně chataři a chalupáři, kteří knihovnu rádi navštěvují. Paní Marie Pauzarová se o knihovnu stará od roku 1992, kdy ji převzala po svém otci, dlouholetém knihovníkovi. Od roku 2005 paní knihovnici pomáhá syn Tomáš, který se stará hlavně o vybírání nových souborů z jihlavského výměnného fondu. V knihovně je vždy spousta novinek vybíraných čtenářům na míru. Lze si vypůjčit i časopis Květy. Otevřeno je sice jen hodinu týdně v sobotu, ale po domluvě lze vypůjčit knihy i v kterýkoliv jiný den. Také tato knihovna prošla rekonstrukcí, má nová okna a sociální zařízení.

jihlava1-250x305jihlava-1-250x393

Na Třebíčsku je Knihovníkem Vysočiny 2021 paní Marcela Mašková (Místní lidová knihovna Petrovice). Paní Marcela Mašková spolupracuje s místní mateřskou školou, vytváří přívětivé prostředí pro své uživatele za výrazné podpory obce. K rozvíjení vlastních aktivit paní Maškovou inspiruje účast na školeních a vzdělávacích akcích, které pro knihovníky pořádá Útvar služeb knihovnám Městské knihovny v Třebíči. Důkazem jsou akce, jako například pečení brambor, pouťové odpoledne, den dětí, setkání u betléma.

petrov-250x368petrov1-250x333

Jediným letošním oceněným mužem – knihovníkem je pan Svatopluk Veroněk (Obecní knihovna Jiřice). S ním jsme se nesetkali poprvé. Dalo by se říci, že se mezi oceněnými vyskytuje pravidelně, jeho knihovna má na kontě tituly Knihovna Vysočiny, Knihovna Vysočiny II. stupně, Diplom za moderní knihovnické a informační služby v rámci soutěže Vesnice roku, nominaci do celostátní soutěže Knihovna roku a věřím tomu, že výčet cen není úplný. Obecní úřad a místní obyvatelé „svou“ místní knihovnu velmi podporují. Když tedy obec zrekonstruovala roku 2019 budovu, kam se přesunul celý úřad, získala zde nové krásné prostory i knihovna. Při ní pracuje dětský klub Pampeliška. Knihovna také intenzivně spolupracuje s místní školou, školkou a Domem s pečovatelskou službou. Pan Veroněk vždy usiloval o to, aby knihovna nabízela moderní, vždy aktuální knihovnické služby, a byla neoddělitelnou součástí každodenního života obyvatel Jiřic.

jirice1-250x333jirice2-250x411

Knihovníkem Vysočiny 2021 v okrese Havlíčkův Brod je paní Marcela Prosová z Místní knihovny v Olešné. Knihovnu převzala v roce 2018. Obci s 380 obyvateli to přineslo výrazné oživení, zejména díky akcím, které se zde začaly pořádat. Herní odpoledne, velikonoční i vánoční dílničky, Pohádková cesta, svatomartinský lampionový průvod nebo adventní čtení – to je jen zlomek činnosti, kterou paní knihovnice ve své knihovně realizuje. Knihovna také spolupracuje s mateřskou školou, zapojuje se do různých projektů jako malovaná cyklomapa, nebo pořádá šipkovanou s pokladem či sladkou odměnou v cíli. Knihovna v Olešné v nedávné době prošla celkovou rekonstrukcí, nabízí prostor nejen pro půjčování knih, ale i pro bohatou komunitní činnost, o které jsou čtenáři pravidelně informováni na webových stránkách.

olesna-250x333olesna-1-250x448

Posledním letošním jmenovaným Knihovníkem Vysočiny 2021 je paní Martina Machová (Obecní knihovna v Počítkách). Knihovnu vede od listopadu 2013. Začínala v zasedací místnosti na obecním úřadě, kde byly knihy zavřené ve skříních. Poslední tři roky je knihovna v budově bývalého obchodu. Její součástí je dětský koutek a prostor na akce pro děti. Protože je paní Machová současně členkou kulturní komise, propojuje činnost knihovny s činností obce. Spolu pořádají akce pro veřejnost – např. přednášky se zdravotní tematikou, cvičení s ženami, drakiádu pro děti, vánoční jarmark, rozsvěcování vánočního stromku, atd. Paní knihovnice každoročně chystá vánoční balíčky pro dospělé čtenáře a adventní kalendáře pro děti.

machova-250x333machova1-250x333

Jako každý rok i letos jsme spolu s metodiky pověřených knihoven vybírali nejlepší knihovní web. V roce 2021 má nejlepší webové stránky Místní knihovna v Olešné (knihovnice Marcela Prosová): https://olesna.knihovna.cz/

Mgr. Irena Brezovic, Krajská knihovna Vysočiny