Mozek v karanténě? Ne!

Programy práce s pamětí mají v Krajské knihovně Vysočiny silnou tradici a těší se obvykle velkému zájmu. Jsou užitečnou a lákavou interaktivní formou vzdělávání. Kromě řady jednorázových akcí pro širokou veřejnost nabízí naše Univerzita volného času (UVČ) pro své posluchače v rámci celoživotního zájmového vzdělávání pravidelně celé cykly aktivizačních tréninků – obory Efektivní práce s pamětí, Paměť a kreativita, Paměť a jak ji cvičit, Paměť a inteligence a další. V rámci grantových programů pak tréninky paměti probíhají řadu let také ve spolupráci s vybranými knihovnami v kraji, a to v opakovaných projektech Nedovolte mozku stárnout!, Nenechte mozek zlenivět! a Nezapomeňte přijít! KKV byla rovněž pořadatelkou řady odborných celostátních seminářů pro knihovníky – trenéry paměti, které poskytly prostor pro čerpání praktických námětů a výměnu zkušeností na tomto poli.

Dlouhodobě ve všech zmíněných projektech spolupracujeme s paní lektorkou Janou Vejsadovou, certifikovanou trenérkou paměti a kreativity, která od roku 2002 vede kognitivní tréninky s obsahovým zaměřením pro různé cílové skupiny a je rovněž autorkou výborných publikací Mozkohrátky – trénink paměti nejen pro děti (2019) a Fitness pro mozek – využití textu v tréninku paměti (2018), zvukové knihy Trénink paměti pro nevidomé a slabozraké (2018) či e-learningového programu Cvičení a zdokonalování paměti (2008).

Proč ze všech našich aktivit a akcí věnuji pozornost právě práci s pamětí? Protože nám přetrvávající pandemická situace a s ní spojená opatření znemožňují klasické prezenční přednášky UVČ, hledali jsme cestu, v jaké podobě je alespoň částečně posluchačům nahradit. Jako nejlepší volba se nám aktuálně jevily právě kognitivní tréninky paměti, které bychom mohli nabídnout on-line. Cílem bylo napomoci touto cestou lidem v boji proti „mozkové mlze“, zhoršené schopnosti soustředit se, stresu či pocitům zpomalenosti, otupělosti a podráždění. Chtěli jsme, aby tréninky byly svižné, pozitivní, vtipné a účastníci si je užívali. Vznikl tak cyklus „videochvilek pro hbitý mozek“ s názvem Mozek v karanténě? Ne!

Jedná se o 8 cca 15-20 minutových lekcí s paní Vejsadovou. Ty byly určeny přednostně seniorům a přístupny pouze přihlášeným zájemcům. Každé pondělí, počínaje 22. 2. 2021, obdrželi na svou mailovou adresu odkaz na příslušné video na YouTube, které bylo dostupné vždy v časovém rozmezí 10:00-14:00. Pod vedením paní lektorky, za kterou se pokaždé zároveň promítala její připravená prezentace, postupně posluchači individuálně plnili jednotlivá cvičení a testy na aktivizaci paměti, pozornosti a dalších poznávacích funkcí. Každá lekce měla společné tematické zaměření. V závěru věnovala paní lektorka vždy prostor dobrým radám či častým omylům o paměti. Součástí tréninků byly úkoly na stimulaci smyslů, slovní produkci nebo k zamyšlení reminiscence pro následující dny. Frekventanti je měli k dispozici rovněž jako dokument Wordu. Technické nároky na účastníky byly minimální, potřebovali pouze vlastní PC, reproduktory a přístup na internet.

Neměli jsme představu, jaký bude o tuto formu mezi seniory zájem. O to příjemněji jsme byli překvapeni, když jsme zapsali celkem 48 zájemců. Většina z nich už patřila k těm pokročilejším, protože v minulosti mnohé prezenční tréninky absolvovali, i přes to jim dle reakcí přinesl on-line cyklus mnoho nového. Ohlasy byly krásné, posluchači nám zasílali maily se svými postřehy, řešeními a poděkováním za výbornou vzpruhu v nelehké době. Mnozí si cvičení ještě sami rozšiřovali o různé varianty a vraceli se k nim v průběhu celého týdne, až do následujícího virtuálního setkání. Někteří senioři do trénování zapojili svá vnoučata. Každý si našel takovou cestu, jaká mu vyhovovala a přinášela radost z cvičení.

Původním záměrem bylo, že dílo vznikne pouze pro užití KKV, která si jej u paní lektorky objednala, financovala a zajistila technickou stránku. Nicméně pro velký zájem a za souhlasu paní lektorky jsme se rozhodli v rámci metodické činnosti nabídnout celý cyklus těm knihovnám v kraji, které se v uplynulých letech s námi podílely organizačně a finančně na grantových projektech kognitivních tréninků paměti, zmiňovaných v úvodu. Videotréninky plánujeme do budoucna nabídnout opakovaně zájemcům z řad našich uživatelů a posluchačů KKV. Uvidíme, co čas přinese, třeba vznikne pokračování. Raději bychom se však už s našimi frekventanty setkávali osobně, na klasických tréninkových lekcích. Ty máme s paní lektorkou Vejsadovou rozhodně v plánu.

Bc. Marcela Valecká, Krajská knihovna Vysočiny