Krajská knihovna Vysočiny – místo pro všechny

Krajská knihovna Vysočiny (KKV) je otevřenou institucí, která nabízí širokou škálu služeb pro všechny čtenáře Kraje Vysočina, využít je však můžou zájemci i z ostatních koutů republiky.

Knihovna poskytuje jak výpůjční, tak informační služby, obě skupiny mají nabídku opravdu širokou. Výpůjční služby v sobě zahrnují absenční půjčování dokumentů, a to jak česky psaných, tak velkého množství cizojazyčných. Mezi půjčované dokumenty patří také periodika, a protože má knihovna tzv. právo povinného výtisku (exemplář periodické či neperiodické publikace, kterou je vydavatel povinen odevzdat do určené doby ode dne vydání nejvýznamnějším knihovnám), je nabídka novin a časopisů velmi bohatá a pestrá, KKV disponuje cca 3 500 tituly periodik, čtenáři tak mají opravdu z čeho vybírat. Navíc se nejnovější čísla půjčují jen prezenčně, takže každý čtenář má jistotu, že čerstvé číslo daného časopisu v knihovně bude mít vždy k dispozici. Většina periodik je umístěna v Oddělení pro dospělé čtenáře, odborné časopisy a regionální periodika pak na studovně.

Knihovna se snaží svým čtenářům a návštěvníkům služby co nejvíce zpříjemnit a zjednodušit, nabízí tak řadu on-line služeb, mezi které patří půjčování e-knih, zpřístupnění e- dokumentů a různých databází, velice významnou službou, kterou KKV čtenářům poskytuje, je digitální knihovna – zpřístupnění digitálních dokumentů.

Od roku 2014 si čtenáři KKV mohou bezplatně vypůjčit knihy i v elektronické podobě prostřednictvím portálů eReading a Flexibooks. V případě, že by si tuto službu chtěli pouze vyzkoušet a nevlastní potřebný hardware, nabízí knihovna k zapůjčení různé typy čteček i tabletů.

Nespornou výhodou e-dokumentů je jejich dostupnost pro všechny – kromě čtení e-knih lze z pohodlí domova nahlížet i do nejrůznějších databází (regionálních i licencovaných) a do digitálních knihoven. V regionálních databázích je možno vyhledat informace o regionálních osobnostech, záznamy regionálních článků, informace o fondu regionálních knih, periodik a památek okresu Havlíčkův Brod. Z licencovaných databází jsou uživatelům knihovny k dispozici EBSCOhost, Naxos Music Library, Anopress IT, Havlíčkobrodský deník, ASPI.

Kromě toho v rámci projektu E-knihy do každé knihovny (projekt Městské knihovny v Praze) nabízíme kolekci téměř 130 titulů od nakladatelství Academia v elektronické podobě – k prohlížení z důvodů autorských práv pouze v prostorách studovny.

Čtenáři mají k dispozici širokou nabídku CD, DVD, gramofonových desek, deskových, karetních a společenských her, velké oblibě se těší také tematické kufříky pro děti, které obsahují knihy, hračky, didaktické pomůcky, společenské hry a další zajímavosti vztahující se k různým tématům, děti tak získají mnoho věcí najednou v rámci jednoho kufříku. Krajská knihovna Vysočiny poskytuje rovněž speciální knihovnické a informační služby těžce zrakově postiženým uživatelům, neslyšícím, mentálně postiženým či dyslektikům. Nabízí jim speciální fond knih a časopisů, fond zvukových knih a knih se zkráceným textem, asistenční služby u PC, speciální počítačové programy, poradenské služby, kulturní, vzdělávací a výukové programy, programy psychické aktivace pro seniory a zdravotně postižené. Ulehčit čtení pomáhá televizní lupa nebo speciální software pro zrakově postižené.

Po celý rok je pro všechny návštěvníky připraven bohatý program v podobě cestopisných besed, scénických čtení, koncertů, autorských čtení, promítání dokumentárních filmů a dalších zájmových přednášek, nechybí tvůrčí dílny či kurz znakového jazyka, každý si tak může najít, co ho zajímá. Letos KKV uspořádala již 2. Knihovnický ples, což v knihovnickém světě není zase až tak častá událost, a setkal se s velkou odezvou. Ples byl, stejně jako mnoho jiných akcí, ve znamení 1. republiky. A návštěvníci to ocenili – přišli odění prvorepublikově, nechyběly doplňky jako čelenky, perly, špičky a mnoho jiného, atmosféra byla velmi příjemná.

Meziknihovní výpůjční služba
Krajská knihovna Vysočiny je krajským centrem pro Meziknihovní výpůjční službu (MVS); každý čtenář, který nenajde potřebnou knihu ve fondu své knihovny, o ni může zažádat a nechat si ji zaslat z KKV do své knihovny.

Univerzita volného času
Krajská knihovna Vysočiny nezapomíná ani na ty, kteří se rádi vzdělávají a učí něco nového, právě těmto uživatelům je určen ojedinělý vzdělávací projekt KKV – Univerzita volného času. Jedná se o netradiční formu zájmového celoživotního vzdělávání pro nejširší veřejnost. Smyslem Univerzity volného času je přiblížení celoživotního učení co nejširšímu počtu zájemců, přičemž tu neplatí žádná omezení – připravený studijní program je určen všem věkovým kategoriím, předchozí vzdělávání není podmínkou, získané znalosti se neověřují testy, nikdo se tak nemusí obávat závěrečných zkoušek. Cílem studia na Univerzitě volného času není obdržení certifikátu, nýbrž zájem o obor, načerpání nových vědomostí a dovedností či prostě jen chuť vrátit se po letech do prostředí poslucháren a přednáškových sálů.

VU3V
Letošní novinkou se pro všechny posluchače stala Virtuální univerzita třetího věku – VU3V. Ta představuje novou a moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce Univerzity 3. věku. Je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům cílové skupiny – seniorům se zájmem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni. V nabídce VU3V jsou různorodé obory, KKV připravila pro posluchače tento semestr výuku genealogie, v dalším semestru bude probíhat výuka zaměřená na čínskou medicínu a možnosti jejího využití v našich podmínkách.

Trénování paměti
Dalším vzdělávacím programem je trénování paměti, které patří mezi vyhledávané aktivity ze strany účastníků. KKV je realizátor těchto kurzů, v rámci své krajské působnosti však velmi úzce spolupracuje s veřejnými knihovnami Kraje Vysočina. Kurzy jsou určeny především seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, které znepokojuje občasné zapomínání, a chtějí se dovědět více o tom, jak se paměť mění v čase, jak o ni pečovat a jak ji cvičit. Kurzy jsou vedle teoretických poznatků a motivační složky zaměřeny na zlepšení krátkodobé paměti, pozornosti a dalších poznávacích funkcí v každodenních situacích. V letošním roce realizovala KKV kurz pro seniory – začátečníky Nezapomeňte přijít – kognitivní trénink v praxi. Možnost spolupráce využily knihovny v Jihlavě, Třebíči, Pelhřimově, Chotěboři, Světlé nad Sázavou a Moravských Budějovicích. Příští rok bude probíhat projekt Nenechte mozek zlenivět – kognitivní trénink pro seniory, do kterého se zapojily knihovny ve Žďáře nad Sázavou, Humpolci, Hrotovicích, Třešti, Brtnici, Ledči nad Sázavou a Okříškách.

Konzervační fond
Krajská knihovna Vysočiny trvale uchovává tzv. konzervační fond, ten je tvořen knihovními dokumenty, které knihovna získala jako příjemce povinného výtisku podle zvláštního právního předpisu. Pro dokumenty uchovávané v konzervačním fondu jsou vytvořeny speciální ochranné a bezpečnostní podmínky, aby stav archivovaných dokumentů nepodléhal nepříznivým vnějším vlivům.

Regionální funkce
Krajská knihovna Vysočiny je rovněž garantem regionálních funkcí v síti veřejných knihoven Kraje Vysočina. Tyto funkce plní ve spolupráci s pověřenými knihovnami v souladu s Koncepcí výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina na léta 2016-2020 (dále jen “koncepce”), kterou v březnu 2016 schválila Rada Kraje Vysočina.

KKV zastřešuje spolu s pověřenými knihovnami obsluhu 576 knihoven (1) v celém kraji – zaměřují se zejména na pomoc při aktualizaci a revizi kmenových fondů, tvorbě webových stránek knihoven, s žádostí o dotace, zpracování statistik a ostatní metodickou pomoc.

V rámci koncepce bylo stanoveno několik priorit, jednou z nich je podpora automatizace knihoven. V Kraji Vysočina je celkem 428 knihoven automatizovaných, většina z těchto knihoven má i online katalog a webové stránky – i to je vizitkou dobré práce regionálních oddělení.

Další prioritou je celoživotní vzdělávání knihovníků – Krajská knihovna Vysočiny je v rámci výkonu regionálních služeb garantem odborného vzdělávání knihovníků v Kraji Vysočina. V rámci Kraje Vysočina bylo realizováno přes 70 vzdělávacích akcí (2017), kterých se zúčastnilo 1400 knihovníků. Jedná se například o odborné a literární semináře, nejrůznější workshopy, ale i kurzy nadstavbových ICT dovedností pro knihovníky (na které pravidelně čerpáme finance z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR VISK2). Jmenované akce jsou primárně určené knihovníkům, ale zároveň jsou volně přístupné veřejnosti – zejména literární semináře jsou velmi oblíbené.

Kraj Vysočina každoročně přispívá na výkon regionálních funkcí v celém kraji. V roce 2018 celkový finanční příspěvek činil 10 322 000 Kč. Tuto částku krajská knihovna rovnoměrně rozděluje podle počtu obsluhovaných knihoven (2) mezi krajskou a pověřené knihovny (3) (bývalé okresní). Díky příspěvku na regionální služby Pro obecní knihovny a jejich čtenáře je asi nejvýznamnější poskytování knih z tzv. výměnných souborů, které jsou taktéž financovány z výše uvedené dotace.

Výměnný fond KKV nabízí knihovnám výběr z velkého množství aktuálních knižních novinek, ale například i deskové hry, tablety, elektronické tužky apod.

Nabídka služeb Krajské knihovny Vysočiny je velmi široká a cílem knihovny je neustále ji rozšiřovat a nabízet něco nového, aby potřeby čtenářů a návštěvníků byly uspokojeny a rádi se do knihovny vraceli. A pro všechny, kteří stále ještě neví, co pořídit svým blízkým pod stromeček, máme tip – darujte jim průkazku do knihovny.

Vánoční dárek - průkazka do knihovny

Vánoční dárek – průkazka do knihovny

Redakce KZV

Poznámky:
1) údaj ze statistiky KKV za rok 2017
2) Obsluhovaná knihovna je základní knihovna, která poskytuje veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona, zapsaná v evidenci Ministerstva kultury, která uzavřela s pověřenou knihovnou smlouvu o poskytování regionálních služeb, v níž je označena jako jejich příjemce.
3) Pověřená knihovna je základní knihovna v kraji, zapsaná v evidenci Ministerstva kultury, která na základě smlouvy uzavřené s krajskou knihovnou plní regionální funkce v rozsahu a na území smlouvou vymezeném. Součástí této smlouvy je jmenovitý seznam obsluhovaných knihoven