15 let v Hluboké 1

1. října 2003 přivítala městská knihovna čtenáře v novém působišti, a to v zrekonstruované barokní budově v Hluboké 1. Přestěhování knihovny do nových prostor významně ovlivnilo její další rozvoj a pořádání nejrůznějších aktivit pro veřejnost. Umožnilo rovněž provozovat knihovnické činnosti v daleko kvalitnějších podmínkách a zároveň nabídlo návštěvníkům estetické a funkční prostředí. Od tohoto historického okamžiku uplyne letos 15 let.

Barokní dům byl postaven v roce 1727 jako jezuitské gymnázium. V průběhu staletí prošel mnoha stavebními úpravami a sloužil různým účelům. Při poslední zásadní rekonstrukci pro potřeby městské knihovny se podařilo zachovat historické architektonické prvky a zároveň splnit požadavky kladené na provoz současné knihovny jako moderní informační a vzdělávací instituce.Během uplynulých patnácti let se podařilo významně rozšířit spektrum služeb knihovny, navázat spolupráci s řadou nových partnerů a zároveň pokračovat v utváření knihovny jako přátelské, otevřené a dostupné kulturní a vzdělávací instituce pro všechny občany. V neposlední řadě se podařilo zvýšit prestiž a odbornou úroveň knihovny, která ve své činnosti bere v úvahu potřeby rozdílných věkových, vzdělanostních a zájmových skupin uživatelů.

Knihovna poskytuje široké spektrum knihovnických a informačních služeb s využitím tradičních i elektronických zdrojů, zpřístupňuje internet, nabízí vzdělávací kurzy a informační lekce, připravuje besedy, přednášky, autorská čtení, tvůrčí dílny, poslechové pořady, projekce dokumentů, soutěže a výstavy a je zároveň přirozeným místem setkávání obyvatel města a regionu. V práci s dětskými čtenáři se dlouhodobě zaměřuje na podporu a rozvoj čtenářství a informační gramotnost, a to v  úzké součinnosti s  jihlavskými školami a prostřednictvím neustálé organizace nejrůznějších aktivit.

Ve snaze naplnit filozofii knihovny přístupné všem zájemcům je velká pozornost věnována různým aktivitám pro zdravotně znevýhodněné. Zvuková knihovna pro nevidomé a zrakově postižené nabízí kromě zvukových knih využití počítače se speciálními programy pro nevidomé, televizní lupu, portál Friendly Vox a další pomůcky a zároveň připravuje pořady a setkání. Znakové kurzy zase pomáhají při odstraňování komunikačních bariér se skupinou sluchově postižených. Zvláštní nabídka služeb a aktivit je připravena pro tělesně postižené a dyslektické a dysgrafické dětské návštěvníky. Významnou uživatelskou skupinu tvoří senioři, kterým jsou mimo jiné určeny paměťové, počítačové a jazykové vzdělávací kurzy.

Knihovna půjčuje kromě tradičních tištěných dokumentů – knih a časopisů – také audioknihy, zvukové knihy, hudební nosiče, e-knihy, čtečky elektronických knih, tematické kufříky, deskové hry, čtecí brýle a deštníky. V Týdnu knihoven se uživatelům otevírá nová služba – Lekotéka – půjčování edukativních pomůcek pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

V uplynulém období doznal značných změn také interiér knihovny. Postupně přibylo vybavení, které zpříjemňuje návštěvníkům čas strávený v knihovně. Na dětském oddělení je to dětský koutek, přebalovací pult a drobný sedací nábytek. Rozsáhlejší změny přinese právě probíhající modernizace oddělení, která vychází z potřeb malých uživatelů a jejich rodičů. Dospělí mohou k četbě, studiu nebo setkání s přáteli využít kávový automat v klidové zóně knihovny nebo zákoutí budovy vybavená pohodlným sedacím nábytkem. Samozřejmostí je také neomezené připojení k Wi-Fi síti pokrývající celou budovu.

Za patnáct let provozu v Hluboké 1 navštívilo knihovnu 3 677 501 návštěvníků, z toho 132 959 registrovaných čtenářů, kteří si vypůjčili 7 409 844 dokumentů a měli možnost navštívit 11 361 akcí.

Při každodenní činnosti se potvrzuje, že citlivě zrekonstruovaná historická budova s řadou zajímavých architektonických prvků a bohatou historií vytváří neopakovatelnou atmosféru veškerému současnému dění. Přesto, že prostorově přestává budova v Hluboké 1 všem současným aktivitám pomalu stačit, původní záměr spojit záchranu cenné historické památky s jejím současným smysluplným využitím se opravdu podařil.

PhDr. Jarmila Daňková, Městská knihovna Jihlava

logo Městské knihovny Jihlava

logo Městské knihovny Jihlava

Městská knihovna Jihlava

Městská knihovna Jihlava