Mikulášské setkání knihovníků 2017

Letos se opět v Knihovně M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou uskutečnilo setkání neprofesionálních knihovníků ze žďárského regionu. Snažíme se setkání vždy směřovat k začátku prosince, aby pro zájemce nebyl problém se uvolnit z předvánočních příprav. Tentokrát vyšel den setkání na 5. 12. 2017, což bylo o to víc sváteční. Z původně plánovaného místa setkání v Čechově domě jsme se z technických důvodů přesunuli do přednáškových prostor na dětském oddělení. Jak se ukázalo, volba to byla skvělá, protože se nakonec sešlo přes 25 knihovníků, což by v učebně nebylo možné, a změnu si v závěru pochvalovali jak účastníci, tak organizátoři. Pro ně byla příprava setkání na novém místě výzva, ale celá akce proběhla ke všeobecné spokojenosti a příští rok se zde pravděpodobně sejdeme opět. Velký dík patří panu Nedělkovi za technickou podporu, za organizaci pracovnicím úseku regionálních funkcí a za pomoc kolegyním z dětského oddělní.
 setkání neprofesionálních knihovníků
 setkání neprofesionálních knihovníkůNa začátku setkání představila vedoucí úseku Hana Najmanová nového ředitele žďárské knihovny, Mgr. Romana Kratochvíla. Do své funkce nastoupil na začátku letošního roku, a knihovníci tudíž zatím neměli možnost oficiálně se s ním setkat. Pan ředitel poděkoval za pozvání, poté vyjádřil dík knihovníkům za jejich práci na poli knihovnickém v uplynulém roce a popřál do nového roku mnoho úspěchů jak v pracovním, tak v osobním životě.
 setkání neprofesionálních knihovníků  setkání neprofesionálních knihovníků  setkání neprofesionálních knihovníků  setkání neprofesionálních knihovníků
Po krátkém úvodu si slovo opět vzala paní Najmanová a zhodnotila rok 2017 v číslech. Výpůjčky se oproti loňskému roku mírně snížily, což souviselo se snížením počtu expedovaných výměnných souborů. Očekáváme, že příští rok se opět mírně navýší, protože někteří knihovníci preferují delší výpůjční dobu. Naopak se nám podařilo uskutečnit 21 revizí fondu knihoven, což nám umožňuje automatizace téměř 100 % knihoven. Za velmi úspěšné lze označit i letošní vzdělávací akce a setkání, která pracovnice ÚRF připravily. V březnu proběhlo ve spolupráci s panem a paní Křížovou setkání knihovníků v Borech, dále přednáška pracovníka Regionálního muzea ve Žďáře nad Sázavou, Mgr. Stanislava Mikule na téma „Žďár – město knihy“ (zprávy http://www.knihzdar.cz/sluzby/usek-pro-vykon-regionalnich-funkci/ , sekce Zajímavosti) a vzdělávací seminář zaměřený na tvorbu a správu webových stránek. Vzhledem k velmi kladným odezvám plánujeme příští rok další setkání, tentokrát v knihovně v Bobrové. Do jarních seminářů nabídneme opět problematiku webových stránek, vzhledem k počtu nových knihovníků se pravděpodobně uskuteční i kurz k základům knihovnictví. Velmi přínosná a hlavně obsáhlá je také nabídka kurzů pro knihovníky, které pořádá Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě a na něž srdečně zveme. Jako takový dárek v podobě rozšíření služeb byla knihovníkům nabídnuta možnost zápůjčky elektronické čtečky knih a letošní hlavní novinka – výpůjčka zvukových knih. Zatím pouze v omezeném počtu necelých 20 knih s tím, že v příštím roce dle zájmu koupíme další. Uvidíme, zda si zvukové knihy najdou své „čtenáře“ i v knihovnách malých obcí.
V dalším bodě setkání paní Najmanová připomněla knihovníkům postup při vyřazování knih a nahlédli jsme do ročního výkazu, který letos nepřináší žádné změny. Zajímavou diskuzi mezi knihovníky rozproudil nový metodický pokyn od MK ČR s názvem „Standard pro dobrý knihovní fond“. Na diskuzi plynule navázalo sdílení zkušeností a poznatků z knihovnické praxe. Každý ze zúčastněných povyprávěl o své práci, co se v letošním roce událo v té „jeho“ knihovně, co se jim podařilo, a naopak si posteskli nad snižujícím se počtem obzvláště dětských čtenářů, což všichni považovali za největší problém. Mnozí se zmínili, jaké mají plány na příští rok, padly i inspirující náměty na pořádání akcí pro veřejnost a možnosti financování z dotačních programů. Knihovníci se rozpovídali a podle očekávání tato část programu sklidila největší úspěch.
osm sedm
Malá knihovnická slavnost
Poslední zmínku bych ráda věnovala Malé knihovnické slavnosti, která se uskutečnila minulý měsíc v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Každý rok jsou oceňováni knihovníci obecních knihoven za svůj přínos v knihovnické práci. I letos jsme měli zástupce ze žďárského okresu, shodou okolností přišly obě paní knihovnice i na naše mikulášské setkání. A protože byly příliš skromné, aby se o ocenění zmínily, uvádím alespoň zde.  Letošní ocenění tedy získala Marcela Drápelová z Dobré Vody a Renata Mičková z Dalečína. Moc gratulujeme a přejeme do příštích let hodně elánu a věrných čtenářů.
(podrobnější zpráva a odkaz na fotografie www.knihzdar.cz/sluzby/usek-pro-vykon-regionalnich-funkci/ , případně na stránkách Krajské knihovny Havlíčkově Brodě).
Na závěr bych ráda za pracovnice ÚRF poděkovala všem knihovníkům za celoroční práci a za čas, který svým knihovnám věnovali. Přejeme příjemně prožité svátky vánoční a budeme se těšit na další spolupráci i v novém roce.

Bc. Veronika Čtveráková, DiS., Útvar regionálních funkcí, Knihovna M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou