Dobráček – Vládní list státu v Ariánech

V Havlíčkově Brodě je na levém břehu Sázavy v Nádražní ulici restaurace Ariány. Zde se na přelomu 19. a 20. století začala scházet hádankářská společnost, která se nazývala ARIÁNI.

Ve své knize Havlíčkův Brod v pověstech a historii uvádějí její autoři Ladislav Macek a Pavel Rous na straně 70:

V muzeu Vysočiny v Havlíčkově se uchovávají dva doklady o činnosti OBCE ARIÁNSKÉ, jednak zápisy ze schůzí (sešlostí) z let 1905-1909 a dále rukopisné vypsání historie spolku od jeho založení v roce 1905 do roku 1910. O původu místní ariánské tradice se však nedozvíme téměř nic, snad jen že „původ názvu ‚Arián‘ v šeru dávnověkosti sahá a závojem neproniknutelným zahalen jest“, a že čtvrť Ariánská se prostírá na jižním obvodu města a ze západu a severu je ohraničena Sázavou a Žabincem. V obou archivních pramenech se obec Ariánská jeví spíš jako hospodská a stolní společnost s recesně a staromilsky pojatou organizací a činností. Výmluvným je v tomto směru znak ve spolkové pečeti – pivní korbel v otevřené městské bráně. Spolkovým střediskem byla restaurace u Čížků, jejíž dnešní název Ariány je jedinou připomínkou, dokládající téměř zapomenutou tradici.

V Okresním archivu v Havlíčkově Brodě se však dochoval další historický pramen o činnosti tohoto spolku. Nachází se zde ve fondu pod signaturou SN 3/44 výtisk jejich časopisu „DOBRÁČEK – VLÁDNÍ LIST STÁTU V ARIÁNECH“. Jedná se o 1. ročník, jak autoři i vydavatelé sami uvádějí: Číslo 1. a poslední. List vyšel před 120 lety, 5. září 1897.

Půvabné je i jeho záhlaví:

Vychází jednou za uherský měsíc. Dopisy bez současné zásilky naturálií se nepřijímají. – Předplatné se přijímá vždy, třeba samo o sobě. Poplatek za donášku vyjednají si sličné prodavačky samy. – Jednotlivé číslo stojí 20 haléřů. – Redaktorům vyhrazují se veškerá práva zvláště bezplatná návštěva ochutnáváren.

V tiráži je uvedeno:

Majitel, vydavatel a nakladatel „Všespolková slavnost lidová v Německém Brodě.“ Zodpovědný redaktor MUDr. FELČAR. – Tisk knihtiskárny a litografie Františka Riedla v Německém Brodě.

Byla by škoda vytrhávat jednotlivosti z toho skvostného listu, který svědčí o tom, že i naši předkové uměli holdovat žertu a zábavě. Proto s laskavým svolením ředitele Okresního archivu, Mgr. Miroslava Kružíka, zde uvádím časopis celý.
časopis Dobráček
časopis Dobráčekčasopis Dobráčekčasopis DobráčekPoužité prameny:
Macek, Ladislav, 1965-. Havlíčkův Brod v pověstech a historii.  Ladislav Macek, Pavel Rous. 2., dopl. vyd. Havlíčkův Brod: Tiskárny Havlíčkův Brod, 2009. Edice Vysočiny. 169 s.
Dobráček: Satiricko-humoristický časopis. 1897.

Štěpán Podešt