Knihovnická slavnost 2023

V Krajské knihovně Vysočiny se 25. října konala již 21. Knihovnická slavnost, na které oceňujeme záslužnou práci knihovnic a knihovníků obecních knihoven Kraje Vysočina.

Pozvání na slavnost přijal hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Shrek, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Roman Fabeš, starosta města Havlíčkův Brod Zbyněk Stejskal a Pavla Chadimová ze Sdružení místních samospráv ČR.

Z každého okresu jsme jednomu knihovníkovi udělili titul Knihovník Vysočiny 2023. Knihovníci byli nominováni příslušnou pověřenou knihovnou a zde jsou jmenováni v abecedním pořadí podle jednotlivých okresů.

DSC_2961[1]

V regionu Havlíčkův Brod je Knihovníkem Vysočiny 2023 paní Klára Vencová, která pracuje v Místní lidové knihovně Havlíčkova Borová. Knihovna se nachází v rodném domku Karla Havlíčka Borovského a je moderním pracovištěm, kde si můžete vypůjčit nejen knihy, ale třeba „kouzelné čtení od Albi“, audioknihy i stolní hry. Paní Vencová realizuje nejrůznější akce, jako jsou besedy, workshopy, přednášky a výstavy, projekty zaměřené na čtenářství, propagaci významných rodáků a rozvíjení místních tradic. V knihovně se konají například pravidelná Odpoledne s pohádkou, každý týden sem přicházejí děti ze školní družiny na společný projekt s názvem „Vyprávěj příběhy“. V knihovně se zkrátka stále něco děje – což je vidět i na sociálních sítích, které paní knihovnice pravidelně aktualizuje.

DSC_2775

Druhou oceněnou je paní Vlasta Dvořáková, která vede Místní knihovnu v Dolní Cerekvi, a to od roku 1980. Paní Dvořáková není mezi oceněnými žádným nováčkem. Už v roce 2002 byla její knihovna vyhodnocena jako „Knihovna Vysočiny“. Kdysi byla knihovna umístěna v šatně kulturního domu, v devadesátých letech se přestěhovala do budovy obecního úřadu – nyní úřadu městyse. V současné době se chystá její další stěhování do nových a větších prostorů.

Paní knihovnice se ale nestará jen o půjčování knih, organizuje cestovatelské přednášky a přednášky o zdraví, spolupracuje na přípravách Noci kostelů, setkání dechovek (toto setkání také dlouhodobě moderovala), Vánočního odpoledne s koledami a prodejem vánočního zboží, rozsvěcení vánočního stromku a vánočního koncertu. Zkrátka je u veškerého dění v obci.

DSC_2786

Za okres Pelhřimov je Knihovníkem Vysočiny paní Eva Jurečková, Místní knihovna Senožaty.

Knihovna v Senožatech sídlí v nových prostorech od léta 2021. Celá filosofie knihovny směřuje nejen k půjčování knih, časopisů, deskových her, audioknih, ALBI tužek a knih k nim, ale i k pořádání kulturních akcí a stmelování generací. Otevřenost a možnost diskuse je základním parametrem knihovny.

Za poslední dva roky zde proběhly akce jako pečení kváskového chleba, divadlo pro děti, promítání dětských filmů, cestovatelské vyprávění a promítání fotek o Kubě, tvoření velikonočních vazeb pro dospělé i děti, kaligrafický kurz, setkání se spisovatelkou Terezou Říčanovou a dalšími spisovateli, které proběhnou ještě do konce roku.

Spolupráce s místní mateřskou a základní školou je na výborné úrovni, knihovnu navštěvují jak nejmenší děti, tak školáci. V červnu se zde uskutečnilo pasování na čtenáře, děti z 1.–3. třídy se zúčastnily projektu Pročtené léto. Ve školním roce nabízí knihovna cyklus besed Dějiny a popkultura, přednášky o životě v 18. a 19. století, jednou za měsíc se koná čtenářský klub.

V knihovně probíhají také výstavy – fotografií, pastelů a kreseb místních malířek, věnců a květinových vazeb. Knihovna má v nabídce i možnost tisku, kopírování, laminace, obalování a kroužkových vazeb pro veřejnost.

DSC_2801[2]

I Třebíčsko má Knihovníka Vysočiny, a to paní Hanu Mrňovou, Obecní knihovna Kozlany.

Knihovna v Kozlanech vznikla z iniciativy paní Hany Mrňové, která se tam přivdala. Nadšení paní Mrňové podlehli i zastupitelé obce, kteří provedli potřebné kroky k zřízení knihovny a jejímu zaevidování na MK ČR. Knihovna sídlí v budově obecního úřadu v prostorné společenské místnosti a má vyhrazenou moderní uzamykatelnou skříň. I když nevlastní žádný kmenový fond, čtenáři si na nedostatečný výběr literatury nemohou stěžovat. Paní knihovnice pro ně pravidelně zajišťuje bohatý výběr knih z výměnného fondu Městské knihovny v Třebíči.

Díky její aktivitě se kromě propagace čtenářství, hlavně dětského, podařilo rozběhnout v obci za podpory dalších nadšenců z místních spolků čilý komunitní život. Probíhá každoroční rozsvěcení vánočního stromu, silvestrovská procházka, organizují Tříkrálovou sbírku, sbírku Krabice od bot, Mikulášskou nadílku, vyřezávání dýní, masopustní průvod, velikonoční hrkání, oblíbené jsou cestovatelské přednášky či ochotnická divadelní představení.

Paní knihovnice si za svoji mimořádnou kulturní osvětu zaslouží obdiv, poděkování a přání, aby jí i jejím příznivcům a pomocníkům vydržely síly a chuť pokračovat v započatém díle.

DSC_2810[1]

Na Knihovníka Vysočiny byla za Žďár nad Sázavou nominována paní Lucie Čížková – Knihovna městyse Měřín.

Na letošní rok připadá 100. výročí od založení veřejné obecní knihovny v Měříně, kterou do dnešní zářné podoby dovedla paní Lucie Čížková: vzděláním knihovnice s praxí v jihlavské a žďárské knihovně. Měřínskou knihovnu převzala v roce 2017 od své předchůdkyně paní Strnadové. Od začátku jejího působení je půjčování knih plně automatizováno. V současnosti se knihovna těší z přízně 153 aktivních čtenářů, z toho 45 dětí do 15 let. Za doby působení Lucie Čížkové prošly prostory knihovny rekonstrukcí a její současné působení stojí na pořádání kulturních akcí pro čtenáře i ostatní měřínské spoluobčany. Mezi pravidelné aktivity knihovny patří lekce pro MŠ a ZŠ, pasování prvňáčků na čtenáře, vedení dětského čtenářského klubu Zelená kapka (1x týdně, leden – březen); každý rok také pravidelné pořádání Literární kavárny, turnaje ve skládání Rubikovy kostky, Poezie v prostoru a další nápady na akce se paní Lucii Čížkové neustále rodí v hlavě.

DSC_2820[1]

V Kraji Vysočina je množství knihovníků, kteří se své knihovně věnují dlouhou řadu let. Rozhodli jsme se jim vyjádřit své poděkování a úctu Čestným uznáním za dlouholetou knihovnickou činnost. I zde byli knihovníci nominováni příslušnou pověřenou knihovnou.

Prvním z těchto dlouholetých aktivních knihovníků byla paní Milada Fironová, Obecní knihovna Úsobí.

Paní Fironová funkci knihovnice vykonávala téměř 47 let. Protože pracovala jako ředitelka školy v Úsobí, při práci s dětmi využívala své pedagogické zkušenosti.

Také proto se knihovna stala místem, kam chodí dospělí nejen pro četbu, ale i pro radu v různých životních situacích (bývalí žáci paní knihovnice). Tato knihovna byla jednou z prvních plně automatizovaných knihoven v regionu Havlíčkův Brod. Má velkou podporu úřadu městyse, který jí každoročně poskytuje mimo jiné finance na nákup knih a předplatné periodik.

DSC_2829[1]

Za okres Jihlava byla vybraná paní Marie Hronová, Místní knihovna v Jihlávce. Paní Hronová vzpomíná, jak ve svých knihovnických začátcích půjčovala v jediné místnosti za kulturním domem, což už se ale dávno změnilo přestěhováním knihovny do budovy obecního úřadu. Velmi si pochvaluje spolupráci s jihlavskou knihovnou.

Paní Hronová vedla knihovnu v Jihlávce od ledna 1981 do konce roku 2022. Tedy 41 let, po kterých ze zdravotních důvodů skončila. Práce v knihovně ji vždycky bavila, protože sama ráda čte.

DSC_2851[1]

Okres Pelhřimov letos v této kategorii reprezentuje paní Helena Hávová z Místní knihovny v Dobré Vodě.

Paní Helena Hávová byla a je duší všech pozitivních změn v knihovně. V Dobré Vodě u Pelhřimova působí jako knihovnice již dlouhých 50 let. Postupně zapojila celou rodinu – s prací v knihovně jí hodně pomáhá manžel, webové stránky zakládal její syn.

Paní Hávová je stále usměvavý, laskavý člověk a výborná knihovnice, která svým čtenářům plní všechna přání. Její zásluhou je činnost knihovny na velmi dobré úrovni.

Tak jako řada vesnických knihoven i ta v Dobré Vodě za dobu své existence několikrát změnila své působiště. V současné době sídlí ve víceúčelovém zařízení obce. Knihovna těží z výborné spolupráce s OU a z podpory pana starosty.

DSC_2855[1]

V třebíčském okrese byla na ocenění navržena paní Soňa Málová, Místní knihovna v Blatnici.

Knihovna v obci sdílela až do loňského roku nevyhovující prostory s obecním úřadem. Nyní již nabízí služby svým čtenářům v novém bezbariérovém domě. S přestěhováním byla navázána spolupráce s místní základní školou: děti konečně mohly navštívit knihovnu ve větším počtu a zažít v ní společně příjemné chvíle. To do té doby možné nebylo. Paní Málová vede svoji knihovnu dlouhá léta velice zodpovědně a příkladně. Její statistické výkazy jsou vždy naprosto bezchybné a dorazí mezi prvními, což je zbožné přání každého metodika.

Zřizovateli knihovny je nutné poděkovat za její neopomenutí ve svých rozvojových plánech. Vážíme si toho a věříme, že to ocení i místní občané.

DSC_2883[1]

Poslední letošní oceněná knihovnice byla ze žďárského okresu, a sice paní Věra Moravová z Obecní knihovny v Pavlínově.

Paní Moravová převzala vedení pavlínovské knihovny v roce 1992. V současné době má knihovna 52 čtenářů, z toho 12 dětí. Čtenáři si od ní dají s výběrem knih poradit a vždy odejdou spokojeni. Knihovnice spolupracuje s knihovnou Matěje Josefa Sychry a využívá nabídku výměnného fondu. Sama říká, že má svou práci ráda a ve světě knížek si vždy odpočine.

DSC_2891[1]

Letos jsme poprvé udělovali ocenění MARK, které bylo dosud vyhodnocováno Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR pouze na celostátní úrovni. Co tato čtyři písmena znamenají?

M=mladý, cena je určena kolegům do 35 let; A=atraktivní, aktivní; R=rozumný, K=kreativní, kooperující, kvalitní

Cena je určena mladým knihovníkům, kteří jsou zároveň (spolu)autory přínosného projektu, trendu, produktu, služby v knihovně či pro knihovnictví. Titul MARK vyhlašuje SKIP spolu se Sdružením místních samospráv.

Prvním MARKem Kraje Vysočina je Tereza Vazquez. Tereza pracuje v jihlavské knihovně v oddělení pro děti od roku 2009. Připravuje herničky pro nejmenší děti, veřejná čtení, nocování v knihovně a nyní eko besedy v novém formátu. Při knihovnické práci zúročila zájmy zaměřené na sociální oblast, práci s handicapovanými a seniory, ekologické akce a péči o veřejná prostranství. Je autorkou projektu „Nebojme se vnímat stáří“, jehož cílem je podpora mezigenerační solidarity. Pod hlavičkou projektu „Knihovna seniorům“ pravidelně dochází do zařízení pro seniory a zdejším klientům připravuje společná čtení a aktivizační programy. Jako aktivní členka Trash Hero Jihlava organizuje v rámci tohoto dobrovolnického ekologického programu úklidové akce v okolí jedné z poboček knihovny. Díky všem těmto aktivitám, které jsou vždy spojeny s knihou a čtením, získává nové čtenáře a příznivce knihovny a zároveň posunuje služby knihovny blíže těm, kteří sami do knihovny z různých důvodů přijít nemohou.

DSC_2921

Mgr. Irena Brezovic, Krajská knihovna Vysočiny