Makerspace v knihovně – tišnovská Kreativní laboratoř

Knihovny jako organizace jsou stále se měnící platformou, pružně reagující na změny ve společnosti. Součástí proměny, kterou prochází, je mimo jiné i zřizování makerspace, kreativních a multimediáních laboratoří a dílen různého druhu. V současné době pojem makerspace už není mezi knihovníky neznámý, spíše naopak.Když však za námi v roce 2019 přišel do tišnovské knihovny PhDr. Petr Škyřík, Ph.D, z brněnského KISKu (1) s myšlenkou zřídit u nás jeden z prvních makerspace prostorů v knihovně – hleděli jsme na něj vyjeveně „co že to má být a proč jako něco takového budovat v knihovně?“ Dnes už – poučeni – odpovídáme: „A proč ne! Vždyť knihovna je místem otevřeným pro všechny a měla by být průkopníkem ve zpřístupňování nových myšlenek, postupů a technologií…“ A tak začal náš příběh. Příběh tišnovské Kreativní laboratoře.

V prvé řadě je třeba si ujasnit, jakou máte představu, jakým způsobem chcete, aby vše fungovalo, kdo je vaší cílovou skupinou, jak bude zabezpečený provoz, jaká jsou vaše očekávání… Otázek pro zodpovězení je více než dost.

Naše prvotní vize byla – prostor přístupný všem 24/7. Bohužel tato ztroskotala v samém počátku. Ne, že by to nebylo možné, ale chce to samostatný prostor, ideálně stavebně oddělený, mít zabezpečený přístup klientů, zabezpečené přístupy ke strojům…atd. Prostě systém alá FabLab. (2)

Bohužel v současné době nedisponujeme stavebně oddělenou místností, bylo tedy třeba začít s „odlehčenější“ verzí. Vyčlenili jsme samostatnou místnost vybavenou různou technikou, přístupnou v otvírací dny knihovny. Sem si klienti můžou přijít „pohrát“ s roboty nebo něco vytvořit. Na 3D tiskárně vytisknout vykrajovátka na pečení, v grafickém programu vytvořit přání k narozeninám, které si následně vyřežou na řezacím plotru, studenti si mohou přijít svázat své seminární práce na termolisu… Potenciál Kreativní laboratoře je velký.

S prvotním výběrem technologií, vhodných pro makespace v knihovně, nám pomohl pan doktor Škyřík. V prosinci 2019 knihovna s jeho velkou pomocí podávala žádost do dotačního řízení VISK 3 na počáteční vybavení budoucí Kreativní laboratoře a VISK 2 na školení, abychom se s novým vybavením naučili pracovat a mohli tak znalosti a dovednosti předávat dál. O tom, jak probíhala realizace projektu VISK 2, se můžete dočíst v Bulletinu SKIP 2020, ročník 29, číslo 3/4. (3)
Co se technického vybavení týče, pořizovali jsme „od každého trochu“. Několik robotů a dalšího vybavení pro práci s programováním (podpora a rozvoj informatického myšlení) například Ozobot, BeeBot, micro:BIT a další. Vybavení kreativního charakteru pro realizaci vlastních nápadů jako 3D tiskárna, řezací plotr, plackovač, termolis atd. V neposlední řadě také vybavení zábavního i vzdělávacího charakteru – brýle virtuální reality. Kompletní soupis vybavení Kreativní laboratoře najdete na našich stránkách https://www.mktisnov.cz/kreativni-laborator/.

Bohužel, nebo bych spíš měla říct bohudík (?), nám do realizace vstoupila pandemie covidu. Nebyla tedy možnost plně prezentovat novou Kreativní laboratoř veřejnosti ani školám, což byl pro rok 2020 náš hlavní cíl. Pozitivní na této situaci bylo množství času, který jsme získali, a mohli se tak naučit s vybavením pracovat, naplánovat si, co chceme dělat, jak a pro koho. Bohužel ani následující rok nebyla situace zcela příznivá otevření prostoru široké veřejnosti. Naše pozornost se tedy zaměřila na probíhající revizi Rámcových vzdělávacích programů, zejména v oblasti informatiky – a náš budoucí směr byl jasný – školy a neformální vzdělávání dětí. V listopadu 2020 jsme si podávali další žádost do dotačního programu VISK 3 na rozšíření Kreativní laboratoře o školní sady robotiky a doplňky k robotům pro výuku informatického myšlení a programování. Současně jsme si opět podávali žádost i do programu VISK 2 na další sérii školení.

Během covidového období také vznikla a zakořenila myšlenka Kreativní laboratoř rozšířit o další dílny mimo knihovnu. Zde je nutno říci, že tišnovská knihovna patří pod Městské kulturní středisko, které spravuje i tišnovské muzeum, kino a další prostory. To znamená, že prostory, kde by další dílny mohly být, jsou k dispozici. Po důkladné revizi různých návrhů jsme se shodli na následujícím schématu – vznik řemeslné dílny v tišnovském muzeu a dílny audiovizuální – v prostorách Městského kulturního střediska. Byli jsme si vědomi toho, že na realizaci takto velkého projektu už nebudou stačit knihovnické dotační programy. Proto jsme se obrátili pro pomoc na tišnovskou MAP (Místní akční plán), kde má knihovna zakotvený projekt ve Strategickém rámci MAP. Mohli jsme tedy podat žádost do evropského dotačního programu IROP. (4) Projekt ve výši 2 milionů (rozšíření o dvě dílny a doplnění vybavení stávající Kreativní laboratoře) jsme si nechávali zpracovat odborníky, sami jsme dodávali pouze některé podklady. Bohužel naše žádost byla zamítnuta. Nenechali jsme se ale odradit nezdarem a v roce 2021 jsme požádali o dotaci z IROPu znovu, s upraveným a finančně méně náročným projektem.

Nyní ještě pár slov k vlastnímu provozu Kreativní laboratoře. I tuto oblast ovlivnila covidová situace. Když nebylo možné Kreativní laboratoř zpřístupnit veřejnosti, využili jsme času pro přípravu programů neformálního vzdělávání a jejich prezentaci školám. Ty nás posléze začaly navštěvovat na lekcích základů programování a informatického myšlení. Díky tomu se K-lab začala dostávat do povědomí dětí a jejich rodičů. A v létě 2021 jsme konečně mohli Kreativní laboratoř otevřít veřejnosti. Zatím jen jednou týdně ve středu – v otvírací dobu dětského oddělení knihovny a návštěvníci se museli registrovat (z důvodu vládních nařízení). Od července 2021 do konce roku navštívilo K-lab 188 návštěvníků.

Od ledna byla zrušena nutnost registrace a zájem i návštěvnost velmi stoupla. Mimo jiné i tato skutečnost byla impulsem pro rozšíření provozní doby Kreativní laboratoře na 3 odpoledne v týdnu – tedy stejně jako je otevřeno dětské oddělení knihovny, v jehož prostorách se K-lab nachází. Takový provoz je ovšem náročný na personální obsazení. Při naší současné návštěvnosti oddělení pro děti a mládež (v průměru 80 návštěvníků od 12 do 18 hod) není zcela možné, aby jeden pracovník obsluhoval jak knihovnu, tak i Kreativní laboratoř. Proto provoz K-labu zajišťujeme nejen stálými zaměstnanci, ale také „dohodáři“ a dobrovolníky z řad studentů a nadšenců do robotiky a programování.

Samozřejmostí je neustálé plánování věcí budoucích. Znamená to nejen připravovat nové projekty, ale také zamýšlet se a vyhodnocovat stávající vyžívání K-labu. Projekt z IROPu umožní rozběhnout pravidelná školení pro veřejnost tak, aby návštěvníci mohli samostatně využívat našich technologií. Tato pravidelná školení se budou týkat zejména technologií, jako je 3D tiskárna, termolis, řezací plotr. Součástí projektu je udržitelnost a realizace plánovaných aktivit jak pro školy a organizace neformálního vzdělávání, tak i pro veřejnost.

Další věc, na kterou je potřeba myslet, je spotřební materiál a údržba strojů. Vše něco stojí. O tuto částku je pak třeba navýšit rozpočet knihovny. Spotřební materiál, který máme zakoupený z VISKu 3, využíváme na lekcích pro školy a vzdělávacích seminářích. Materiál „pro veřejnost“ nakupujeme z vlastního rozpočtu.
V neposlední řadě je třeba mít zpracovaný provozní řád prostoru a bezpečnost práce. Dovolím si jeden příklad – provoz Virtuální reality – v otvíracích hodinách Virtuální realitu půjčujeme dětem pouze se souhlasem rodičů a na omezenou dobu.

Jak jsem psala na začátku, otázek k zodpovězení je hodně. A proto, pokud by vás cokoliv zajímalo, můžete se na nás obrátit, nebo si k nám udělat výlet.
Na vaše dotazy odpoví a návštěvu si můžete domluvit s paní vedoucí Dagmar Kopřivovou na emailu: knihovna@kulturatisnov.cz.

Poznámky pod čarou:
1) Katedra informačních studií a knihovnictví, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta – https://kisk.phil.muni.cz/
2) https://www.fablabbrno.cz/
3) https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2020-rocnik-29-cislo-34/kreativni-laborator-online-vzdelavani-v
4) https://irop.mmr.cz/cs/

Edita Hečová, Městská knihovna Tišnov