Univerzita volného času v osmnáctém roce své existence – co dal a vzal?

Univerzita volného času (UVČ) při Krajské knihovně Vysočiny završí letos na podzim osmnáctý rok své existence. Z počátečních osmi oborů v roce 2002 se tak postupně rozrostla do úctyhodných dvaceti dvou, do nichž je v posledních letech v každém semestru standardně zapsáno dohromady více než pět set posluchačů. Aktuálně nabízíme obory Dějiny Havlíčkobrodska, Dějiny hudby, Dějiny výtvarného umění a architektury, Kognitivní tréninky paměti, Literaturu, Poznáváme sebe a region, Psychologii, Úvod do geologie, Zdravý životní styl a Život našich předků, ve spolupráci s Pražskou zemědělskou univerzitou pak v projektu Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) obory České dějiny a jejich souvislosti a Barokní architektura v Čechách. Pro zájemce o jazyky máme kurzy anglického, německého, francouzského a španělského jazyka na několika úrovních. Navázali jsme postupně spolupráci s mnoha externími lektory z oblasti kultury, školství, sociálních služeb, zdravotnictví, ochrany přírody a dalších. Mnozí studenti s námi zasedají do lavic od samého vzniku tohoto projektu celoživotního zájmového vzdělávání dosud, a samozřejmě, mnozí noví přicházejí.
Začátek letošního roku přinesl k naší radosti další nový obor – Geologii. Zároveň ale přichystal něco, s čím jsme v rámci studia dosud neměli zkušenost. Poprvé v naší univerzitní historii jsme byli nuceni kvůli opatřením, souvisejícím s šířícím se koronavirem, přerušit na několik měsíců celý studijní program. To v praxi znamenalo, že bylo až do odvolání odloženo téměř sedmdesát přednášek, které se měly uskutečnit v období od 16. března do konce června 2020. Jako všude jinde i my jsme vyčkávali, jak se bude situace vyvíjet. Padlo pracovní rozhodnutí, že zbývající část letního semestru 2019/2020 (tj. více než polovinu) budeme realizovat v podzimních měsících a semestr tak zakončíme netradičně až v prosinci. Díky velké vstřícnosti lektorů se podařilo pro všechny neuskutečněné přednášky nalézt náhradní termíny. Povedlo se zároveň zachovat původně vyhrazené dny i časy pro jednotlivé obory běžné. To přinese posluchačům komfort ve snadné orientaci v rozvrhu, který jim garantuje dny a časy, do kterých se zapsali. Chod UVČ obnovíme v týdnu od 7. září 2020.
Nucené přerušení prezenčního studia nás přivedlo k zamyšlení se nad možnostmi virtuální, distanční výuky pro naše studenty, pokud by se podobná situace v budoucnu opakovala. V tomto směru byli už nyní ve výhodě studenti, kteří se zapsali do výše zmíněné VU3V. Ta představuje moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce, jakou je i naše UVČ. VU3V je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a výuka je realizována prostřednictvím předtočených videopřednášek, připravených vysokoškolskými lektory. Garantem studijního programu a organizačním garantem je Provozně ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze. Pro posluchače a tutory VU3V vzniklá situace sice také znamenala zrušení společných setkání v konzultačních střediscích, na kterých mohli vzájemně diskutovat a předávat si poznatky ze studia, ale přechod do plně virtuální formy studia a nahrazení přímého kontaktu elektronickou komunikací nebyl problémem. Frekventanti si v rámci samostudia mohli videopřednášky přehrávat doma na svém PC, stejně tak jako přes PC mohli plnit další studijní povinnosti, mezi něž patří vykonání šesti dílčích testů a testu závěrečného. Termín pro splnění studijních povinností byl prodloužen o měsíc a studium na VU3V tak zakončíme na konci června.
Věříme v další příznivý vývoj a těšíme se opět na shledanou s našimi posluchači a lektory na společných přednáškách v září.

Marcela Valecká, Krajská knihovna Vysočiny, úsek celoživotního vzdělávání