Knihovna městyse Měřín

Úvodem ke článku „Knihovna městyse Měřín“
Svoji metodickou pomoc nabízí pracovnice žďárské knihovny i Knihovně městysu Měřín (www.merin.cz). Téměř dvoutisícové městečko, které leží v blízkosti Velkého Meziříčí, nabízí svým obyvatelům nejen velmi bohaté sociální zázemí (MŠ, základní školu oba stupně, zdravotní středisko, dům s pečovatelskou službou), ale i velmi bohaté kulturní vyžití. Knihovna se příhodně nachází v přízemí budovy úřadu městyse. Knihovní fond čítající přes 5000 vlastních titulů a doplňovaný pravidelně výměnnými soubory z Knihovny M. J. Sychry využívá ročně téměř 150 čtenářů. Knihovnice Lucie Čížková se kromě základní knihovnické evidence velmi intenzivně věnuje výběru a přípravě fondu, přípravě a realizaci besed pro dětské čtenáře i zajímavých tematických besed pro dospělé čtenáře a v neposlední řadě spolupracuje s dalšími organizacemi ve městě. O dění v knihovně a plánovaných akcích se zájemci nejenom z řad čtenářů dozvědí na webových stránkách knihovny https://knihovna-merin.webnode.cz/.

Bc. Veronika Čtveráková, DiS.
Úsek pro výkon regionálních funkcí, Knihovna M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou

Historie knihovnictví v Měříně sahá na samý počátek 20. století, kdy byl v roce 1900 založen místní odbor Národní jednoty pro jihozápadní Moravu. Právě tento spolek založil knihovnu, která se později stala základem pro Veřejnou knihovnu lidovou v Měříně. Ta fungovala pod vedením různých spolků až do podzimu roku 1923, kdy v Měříně došlo ke zřízení obecní knihovny, tak jak to ukládal zákon o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 Sb.

Od 18. prosince 2002 je knihovna organizační složkou městyse Měřín. V roce 2005 došlo ke generální opravě prostor knihovny, která byla zároveň vybavena novým nábytkem. Zavedením internetu o dva roky později knihovna ukázala, že chce být kromě kulturní instituce i moderním informačním pracovištěm. Za tuto snahu obdržela v roce 2008 ocenění na Malé knihovnické slavnosti, kterou každoročně pořádá Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

Současné směřování knihovny je spjato se snahou o rozvoj a podporu čtenářství. Knihovna spolupracuje s místní mateřskou i základní školou a pořádá knihovnické lekce pro děti. V roce 2018 poprvé proběhlo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře, které se, doufám, stane akcí tradiční. Zajímavosti ze světa knih představuje knihovna návštěvníkům v pravidelných výstavách, k vidění byla třeba ilustrátorská tvorba rodačky z Velkého Meziříčí, malířky Zdeňky Vorlové-Vlčkové, samizdatové knihy vydané v průběhu totalitního režimu, nebo se mohli návštěvníci seznámit s Manifestem českých spisovatelů z roku 1917. Knihovna se také snaží začlenit do kulturního dění v obci pořádáním besed pro dospělé čtenáře, na příští rok je například nachystána beseda s Mgr. Pavlem Kryštofem Novákem o životě a díle Vlasty Javořické.

Díky výborné spolupráci s městysem Měřín se daří nakupovat do knihovny nové knihy a obnovovat knižní fond. Společně s knihami z výměnného fondu tak návštěvníkům knihovna nabízí opravdu velký výběr současné i klasické tvorby a z nárůstu počtu čtenářů je patrné, že to vítají.

Knihovnicí v měřínské knihovně jsem od září roku 2017 a jeden z cílů, který jsem si vytyčila, je práce s dětským čtenářem. Výchova ke čtenářství je dlouhodobý proces, ale o to víc potřebný. Jsem ráda, že při této mé činnosti se mi městys Měřín snaží vyjít všemožně vstříc. Velké poděkování patří také knihovnicím z Úseku regionálních funkcí Knihovny Matěje Josefa Sychry ze Žďáru nad Sázavou, které mi usnadnily orientaci v knihovnické práci, pomáhají s výběrem knih a jsou ochotny pomoci s jakýmkoliv problémem.

Lucie Čížková, Knihovna městyse Měřín