Dramatický kurz SENior

SENior je dramatický kurz pro osoby staršího věku probíhající od ledna 2016 v prostorách Divadla na cucky. Je důležité zmínit, že podle Ministerstva práce a sociálních věcí se v 50. letech 21. století dočkáme nejvyššího počtu obyvatel ve věku 65 a více let. Ve srovnání se současným stavem to bude dvojnásobek. Dramatický kurz SENior proto vznikl na základě skutečnosti, že podpora zdravého a aktivního stárnutí je efektivní způsob, jak se vyrovnat s problémy spojenými se stárnutím populace v souvislosti s tím, že kvalitu kognitivních a mentálních funkcí u staršího člověka ovlivňuje i výběr aktivit, které vytvářejí jeho životní prostor.

seniorHlavní myšlenkou projektu je zapojení starších lidí do kulturního života ve městě s využitím konceptu aktivního stárnutí tak, že jim nebude poskytována dramatická tvorba v zařízení sociálních služeb, ale že budou mít možnost zapojit se do života v kultuře, budou jejími aktivními činiteli a zároveň ji tak budou spoluvytvářet. Důležitým bodem kurzu je aktivní zájem ze stran lidí staršího věku, kdy se do kurzu dobrovolně hlásí na základě vlastní iniciativy.

Cílem kurzu je několik oblastí, které se navzájem protínají. Je to sebepoznání skrze umělecké prostředky divadelní tvorby, nasnadě je aktivní využití volného času a v neposlední řadě bylo velmi důležité propojit pomocí kurzu místní kulturu s veřejností, přičemž je naplňována nejen myšlenka širšího spektra divadelních návštěvníků, ale hlavně touha ukázat široké veřejnosti krásu stáří a hodnotu dané cílové skupiny. Je velmi důležité, aby starší osoby nebyly vnímány jako skupina oddělená od běžného každodenního života, nýbrž jako běžná část populace. Jelikož podobný projekt zatím nebyl v Olomouckém kraji realizován, vnímáme divadlo jako mocný prostředek k dialogu mezi účastníky kurzu seniorského věku a širokou veřejností města Olomouce.

senior2Naše setkání probíhají pod vedením odborné lektorky, MgA. Jany Jurkasové, jejímž úkolem je zajišťovat jednotnou dramaturgickou linii, přičemž nezbytnou a velmi obohacující součástí jsou i dílny a semináře pod vedením dalších zkušených lektorů z oblasti dramatického a literárního umění. Starší lidé se tak učí dovednostem souvisejícím s dramatickým uměním a rozvíjí si estetické cítění. Snažíme se, aby tvůrčí proces a výsledný produkt byly v rovnováze.

Původně jsme si plánovali připravit po půlroce práce vystoupení pro veřejnost, jelikož ale bylo velmi důležité, aby se zúčastnění cítili v prostředí tvorby svobodní a bez nátlaku, bylo pro všechny kurzisty důležitým milníkem a také velkým zadostiučiněním, připravit po půlročním setkávání zatím krátký výstup pro své nejbližší. Mnoho z nich překonalo velkou trému a teprve v tu chvíli se jim začaly otevírat nové možnosti uměleckého vyjádření.

senior4Na základě poměrně velkého zájmu o daný kurz se k prvotní skupině seniorů počátkem října 2016 přidala skupina druhá. Obě skupiny jsou nyní více či méně ve fázi připravenosti k další umělecké tvorbě, která by měla být již více otevřená veřejnosti, a měla by tak naplnit naši vizi zapojení dané skupiny občanů do kulturního života ve městě. Další rovinou této vize je, že se účastníci kurzu chtějí postupně zapojovat i jako dobrovolníci nejen v Divadle na cucky, ale také na přehlídkách a festivalech, které souvisí s životem ve městě, např. ReFestival Old´s cool.

Jelikož je tato aktivita koncipována jako kurz, kde je účastníkům nabídnuto vyzkoušet si a získat základní dovednosti a poznatky z jednotlivých oblastí dramatické tvorby, bylo nasnadě vytvořit aktivitu návaznou na kurz SENior. V současnosti byla stvořena a je krystalizována myšlenka divadelního souboru složeného z účastníků, jimž ochutnávka nestačila a chtěli by věnovat více času a úsilí tvorbě dramatického produktu. Tento divadelní soubor by již měl představení, které by bylo více či méně pravidelně zařazováno do repertoáru Divadla na cucky a v ideálním případě by nezůstalo na tzv. „domácí půdě“, čili by vyjíždělo i mimo Olomouc jako hostující představení.

Jana Jurkasová, Kristýna Doubravová, lektorky SENioru

senior3