Nahlédnutí do historie a současnosti knihovny v Batelově

Tichý a malebný je Kraj Vysočina. Uprostřed zalesněných kopců a romantických údolí, na rozhraní historického území Moravy a Čech, v nejzápadnější části Moravy, se 20 km jihozápadně od Jihlavy rozkládá městečko Batelov. Již roku 1279 je zmíněna existence farního kostela, proto zde jistě byla i osada Batelov. V roce 1534 se Batelov stal městečkem a v roce 2006 byl jmenován městysem. V současné době má 2 363 obyvatel.

V Batelově mají knihovny jednu z nejstarších tradic. Již v 18. století byla podle záznamů kroniky knihovna na batelovské faře. Čtenáři si mohli knihy půjčovat vždy v neděli odpoledne. Roku 1806 byla zřízena knihovna spolku Sázavan. Je také doloženo, že K. H. Borovský do farské knihovny posílal knihy z Prahy v době studií teologie. V dopise faráři P. J. Slavíkovi roku 1840 píše: „… pro batelovskou knihovnu jsem něco opatřil, jakmile budu mít větší počet, pošlu do Německého Brodu, odtud po Linertovi snadno může být odesláno…“ Havlíček pobýval většinu školních prázdnin v Batelově u tety, která bývala hospodyní na batelovské faře. Další knihovna má záznam z roku 1881, byla to školní knihovna s 281 svazky.
Roku 1889 byla založena veřejná obecní knihovna, v roce 1900 měla 200 svazků. Ve stejném roce tu existovala také knihovna katolických mužů a jinochů obsahující tituly převážně náboženského obsahu, knihovna Národní jednoty pro jihozápadní Moravu, obecní knihovna, školní knihovna, soukromá knihovna na faře a na zámku. Zámecká knihovna měla převážně knihy německé, asi 5 000 svazků.
V roce 1908 byla založena další, tentokrát dělnická knihovna. V roce 1920 pak byla zvolena zřejmě první knihovní rada.
Knihy se půjčovaly po celou dobu okupace, průměrně 500–1 000 knih ročně.
Po skončení 2. světové války se konala sbírka knih a peněžních darů, tzv. Masarykův týden. Sbírka vynesla 185 knih a 5 045 korun.
V roce 1952 se knihy půjčovaly v neděli, a to od října do dubna, bylo vypůjčeno 2 095 knih, celkový stav fondu činil 1 660 svazků.
V roce 1963 byly knihy přestěhovány do nového kulturního domu.
Od roku 1967 fungovala knihovna jako středisková, a to až do roku 1974. V roce 1984 byla započata systematizace knižního fondu a na ochranu knižního fondu byly knihy přebaleny do folie. Za rok 1984 vypůjčila knihovna 18 984 knih a navštívilo ji 2 876 čtenářů.
O rok později získala za mimořádné výsledky „Čestné uznání Ministerstva kultury ČSSR“ a v roce 1986 obdržela „Čestné uznání MNV“.
V roce 1987 se knihovna opět mění na střediskovou, 1990 se pak vrací do knihovny zakázaná literatura, provádí se aktualizace knih. V roce 1991 se knihovna přemístila z kulturního domu do 2 místností bývalé MŠ. V roce 1993 byla zrušena středisková knihovna a stala se knihovnou obecní. Během dvou let se prostory rozšiřují o 2 místnosti, je zřízena studovna s přístupem na internet, samostatné oddělení pro děti a mládež a oddělení pro dospělé.
V roce 2002 byl knihovně udělen Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě titul „Knihovna Vysočiny 2002“.

Rok 2010 byl pro knihovnu významný a zároveň velmi náročný. Díky Městské knihovně v Jihlavě se podařilo získat grant z programu VISK 3 a zakoupit licenci knihovnického programu Clavius Reks. současně byl zahájen elektronický provoz půjčování knih.
Vzhledem k zhoršujícímu se stavu budovy a následně na základě statistických posudků začal městys Batelov rekonstruovat přístavbu místní hasičské zbrojnice. Rekonstrukce byla dokončena v září a knihovna se stěhovala do nově vybavených prostor. Ty nabízejí návštěvníkům výběr knih a časopisů na ploše 250 m čtverečních. Knihovna je plně bezbariérová, vstup, vybavení i celý prostor je přizpůsoben zdravotně znevýhodněným občanům, a to včetně výtahu, plošiny pro vozíčkáře a sociálního zařízení. Služby tak mohou využívat nejen občané s pohybovým omezením, ale i rodiče s kočárky. Knihovna se tak stala přístupnou a vstřícnou ke každému.

Ihned při vstupu do knihovny mají návštěvníci možnost vybrat si z nabídky darovaných knih a časopisů.
V 1. patře jsou umístěny ve 2 skladech knihy určené k doplnění fondu a darované knihy. V současné době nabízí knihovna čtenářům výběr z beletrie a naučné literatury pro dospělé, děti a mládež z 15 482 svazků knih a 100 různých periodik. Knihovnu navštěvuje 280 čtenářů, kteří si za rok vypůjčí přes 20 000 titulů ve 4 odděleních. K dispozici je návštěvníkům volně přístupný internet, tiskárna a 23 studijních míst. Žáci a studenti mají možnost velkého výběru školní povinné četby a studijních materiálů. Pro čtenáře z řad seniorů byla zavedena donášková služba. Starší občané si mohou po předchozí domluvě nechat přinést knihy a časopisy domů. Děti a mládež mají své samostatné oddělení. Menší děti tráví chvilky v dětském koutku se skluzavkou, houpačkou, žíněnkou, rohovým posezením, maňásky a plyšáky.

Knihovna úzce spolupracuje se ZŠ, Svazem zahrádkářů, Klubem důchodců, Českým svazem žen.
Díky vhodným prostorám se v knihovně konají výstavy prací žáků, besedy, vzdělávací akce, výstavy fotografií a sbírek starých dokumentů na speciálních panelech, čtenářské soutěže, křtění knih, pasování prvňáčků na čtenáře, Noci s Andersenem.

Vážíme si podpory tzv. patronů knihovny. Poděkování patří především PhDr. Zdeňku Mahlerovi, rodákovi z Batelova a čestnému občanovi, který při každém vydání své nové knihy pamatuje na batelovskou knihovnu, a Mgr. Zdeňku Hynkovi, fotografovi, spisovateli a cestovateli, který se podílí na výstavách fotografií ze svých cest, stejně jako o nich přednáší, dále je dárcem knih zaměřených na Batelov – 4dílné Pověsti z Batelovska, cestopisy, 2dílné Batelovské romance s náplní starých i novodobých fotografií Batelova a doplněné jeho básněmi.

Knihovna také využívá MVS z jihlavské knihovny, odkud si pravidelně 3x ročně zapůjčuje na 200 svazků nových titulů z výměnného fondu.

V roce 2012 byl knihovně udělen titul „Knihovna Vysočiny 2012 – ocenění II. stupně“.
V roce 2015 byla knihovna přihlášena do celostátní soutěže „Knihovna roku 2015″. Získala „Ocenění za velkorysé, esteticky zdařilé a bezbariérové prostory a dlouhodobě mimořádné výsledky výpůjční činnosti“.

Velký důraz je kladen na výběr kvalitního fondu. Poděkování patří především městysu Batelov za podporu, který velkou částkou přispívá na nákup nových knih, v loňském roce činil přírůstek nových knih 346 svazků, a Městské knihovně v Jihlavě za zapůjčování knih z výměnného fondu.

Poděkování za podporu a dlouholetou spolupráci, které si velmi vážím (a mám radost, že historická tradice stále pokračuje), patří městysu Batelov, panu starostovi, dále pak regionálnímu oddělení městské knihovny v Jihlavě za metodické vedení, podporu a rady a stejně tak i přátelům, příznivcům a čtenářům knihovny.

Spokojenost návštěvníků, čtenářů a našich občanů je pro moji práci vždy největší odměnou.

Mgr. Kotounová Bohumila, knihovnice  

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA